Algemene bepalingen

 Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Marga Ansems en de cliënt/de cliënten. 

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd. 

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig; 

     a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
     b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het       traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd. 

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
     a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
     b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;
     c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.
     d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
     e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contraindicaties. 

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de sessie af, tenzij anders afgesproken. 

6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met twee personen een uur en maximaal anderhalf uur. Deze tijd geldt ook voor IEMT sessies. 

7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief. 

8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur/twee werkdagen van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag. 

9. Indien de therapeut door omstandigheden langdurig niet in staat is cliënten te behandelen, worden de lopende cliëntcontacten waargenomen door een bevoegd collega-hypnotherapeut. 

10. Zie PR 520 Hantering dossier voor de RBCZ sectoren. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt. 

11. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld. 

12. Geluids, beeld en of filmopnames worden uitsluitend gemaakt met wederzijdse schriftelijke goedkeuring.

13. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief. 

14. De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie NBVH.  De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden Klacht over een therapeut – NBVH (hypnotherapie.nl). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
Als het niet mogelijk blijkt te zijn om met behulp van de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging de klacht op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris doorverwijzen naar een onafhankelijke geschillencommissie. In dit geval de SCAG.

15. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan. 

16. Marga Ansems is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt. 

17. De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Marga Ansems gelezen welke vermeld staat op de website van praktijk Marga Ansems en cliënt stemt in met dit privacyreglement. 

18. Marga Ansems is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein van de praktijk, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal, de trap en het gebruik maken van het toilet.

Privacy

Marga Ansems respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. In dit Privacy Statement staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe ermee om wordt gegaan.

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt om klanten en relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn, het verzamelen en verwerken gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De volgende gegevens worden verwerkt:

  • NAW-gegevens, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.
  • Gespreksverslagen.
  • Mailwisseling.

Marga Ansems bewaart persoonsgegevens volgens de wettelijke verplichtingen en voor de volgende doeleinden:

  • Voor het leggen van contact. Dit gebeurt altijd pas nadat er al eerder contact is geweest (online of offline).
    Voor facturatie bij het afnemen van diensten.
  • Ten behoeve van de begeleiding worden er aantekeningen van gesprekken gemaakt. Deze gegevens zijn beveiligd opgeslagen.

Marga Ansems verplicht zich tot het respecteren van de privacy en zal geen informatie over de cliënt verstrekken aan derden zonder diens schriftelijke toestemming.

Indien de dienstverlening gericht is op meerdere leden van een gezin, dan wordt er geen informatie verstrekt over de overige gezinsleden als zij daar niet bij aanwezig
zijn of daarvoor toestemming hebben verleend. De Praktijk beoogt dan de privacy, rechten en hulpvragen van alle betreffende gezinsleden in het vizier te houden.

De behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alleen de behandelend therapeut heeft toegang tot de gegevens in het dossier, uitgezonderd:

  • Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en advisering
  • Waarneming tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut
  • Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor administratie en het toezenden van informatie. Indien hierbij derden betrokken zijn (zoals een boekhouder) is met hen een verwerkingsovereenkomst afgesloten conform de Wet AVG.

In alle andere gevallen worden gegevens uit het dossier die terug te voeren zijn op de persoon van de cliënt uitsluitend gedeeld na expliciete toestemming van de cliënt (zoals bij doorverwijzing naar een andere hulpverlener, overleg met huidige of eerdere hulpverleners, het informeren van familieleden, in het kader van voorlichting, kennisoverdracht, onderzoek of anderszins.

Indien de therapeut door omstandigheden langdurig niet in staat is cliënten te behandelen, worden de lopende cliëntencontacten waargenomen door een bevoegd collega-hypnotherapeut.

Cookies

Deze website is eigendom van Marga Ansems en wordt gehost in Nederland. De website is beveiligd en heeft een SSL-certificaat. Om de website beter en sneller te laten functioneren, wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies”. Indien gewenst is het gebruik van cookies uit te schakelen via de instellingen van de browser. Het kan er echter voor zorgen dat de website minder goed functioneert.

Bewaren gegevens

Marga Ansems bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Wanneer een coaching geëindigd is, worden persoonsgegevens beveiligd opgeslagen (met wachtwoord). Het opslaan van deze gegevens gebeurt louter om ze eventueel later te gebruiken wanneer een klant zich meldt voor begeleiding. Vanuit onze Nederlandse wetgeving is Marga Ansems verplicht om facturatiegegevens 7 jaar te bewaren vanaf factuurdatum en het cliëntdossier 20 jaar.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan wijzigen, de updates zijn op deze locatie te raadplegen.

Contact klantenservice

Neem bij vragen contact op met Marga Ansems. Klanten en gebruikers van de website hebben het recht Marga Ansems te verzoeken om inzage te geven in persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Dit kan via het contactformulier of het mailadres marga@marga-ansems.nl.